Opis projektu

Projekt „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany” realizowany przez Państwową Szkołę Wyższą w Białej Podlaskiej we współpracy z Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Brześciu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa, Priorytet 2, Działanie 2.1: Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.

Obszar objęty działaniem: Podregion bialskopodlaski (PL) i obwód brzeski (BY)

Zakres czasowy funkcjonowania projektu: 01.12.2013 – 30.11.2015 (24 miesiące)

Cel ogólny:
Zwiększenie do końca trwania projektu możliwości zastosowania ekotechnologii mających wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego wykorzystywanych w ekobudownictwie na obszarze objętym projektem.

Cele szczegółowe:
– Opracowanie do końca trwania projektu nowych rozwiązań technologicznych zwiększających efektywność energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze realizacji projektu.
– Polepszenie do końca trwania projektu współpracy polsko – białoruskich naukowców w dziedzinie ochrony środowiska i oszczędzania energii na obszarze realizacji projektu.
– Wypromowanie do końca trwania projektu postaw oszczędzania energii i ochrony środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.

Partnerem organizatora jest Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu

Projekt zakłada wsparcie następującej grupy docelowej:
– kadra dydaktyczna Instytutu Budownictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz katedry Materiałów Budowlanych Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu, posiadająca kwalifikacje i wiedzę, rozumiejąca iż oszczędzanie energii i ochrona środowiska to jedyna i słuszna alternatywa nie tylko dla obszaru wsparcia ale również dla całego kontynentu.
– rolnicy z obszaru wsparcia
– inwestorzy, przedsiębiorcy z branży budowlanej oraz samorządowcy z obszaru objętego projektem

Beneficjentami końcowymi projektu będą :
– rolnicy z obszaru wsparcia
– inwestorzy, przedsiębiorcy z branży budowlanej oraz samorządowcy z obszaru objętego projektem
– mieszkańcy obszaru objętego projektem

Główne działania :

Zadanie 1: Zarządzanie i promocja projektu
Powołanie zespołu realizującego projekt, przygotowanie warunków realizacji : zakup sprzętu, materiałów potrzebnych do prowadzenia badań, promocja projektu.

Zadanie 2: Prowadzenie badań laboratoryjnych
Zadanie to obejmuje program szczegółowych badań zmierzających do opracowanie koncepcji projektu technologicznego i technicznego budynku energooszczędnego i ekologicznego t.j badanie paździeży z konopi, badanie wapna, badanie mieszanki kompozytowej, badanie stwardniałego kompozytu.

Zadanie 3: Organizacja seminariów
Organizacja seminariów, na których oprócz przedstawienia wyników badań własnych poruszone będą tematy poświęcone budownictwu ekologicznemu dotyczące m.in realizacji budynków energooszczędnych, przyjaznej realizacji domów z możliwością recyclingu, poprawy świadomości ekologicznej poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla, stabilizacji i poprawy jakości gleb ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transgranicznego.

Zadanie 4: Spotkania informacyjne dla rolników
Przewiduje się przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla rolników z obszaru wsparcia. Spotkania informacyjne dla rolników po stronie polskiej w zakresie upraw lnu i konopi przemysłowych o nieszkodliwej dla zdrowia zawartości substancji narkotycznych, ukazujące korzyści i rozwiązania alternatywne dla rolnictwa obszaru objętego wsparciem. Spotkania informacyjne dla rolników po stronie białoruskiej będą koncentrowały się na ukazaniu rolnikom korzyści płynących z upraw roślin oleistych typu len w budownictwie ekologicznym.

Zadanie 5: Opracowanie dokumentacji z badań
Opracowanie publikacji, w której przedstawione zostaną zalecenia, wnioski, wyniki badań.