Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Majewska

Zakończenie projektu

Szanowni Państwo!

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy współpracy Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu zakończyła realizację projektu nt. „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Zrealizowano cel ogólny:

Zwiększenie do końca trwania projektu możliwości zastosowania ekotechnologii mających wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego wykorzystywanych w ekobudownictwie na obszarze objętym projektem.

Zrealizowano cele szczegółowe:

 1. Opracowanie do końca trwania projektu nowych rozwiązań technologicznych zwiększających efektywność energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze realizacji projektu.
 2. Polepszenie do końca trwania projektu współpracy polsko-białoruskich naukowców w dziedzinie ochrony środowiska i oszczędzania energii na obszarze realizacji projektu.
 3. Wypromowanie do końca trwania projektu postaw oszczędzania energii i ochrony środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.

Osiągnięto następujące rezultaty:

 • 1 koncepcja projektu technologicznego i technicznego budynku energooszczędnego i ekologicznego;
 • 1 metodologia implementacji badań;
 • 1 opracowanie badań pilotażowych mieszanki stwardniałego komponentu z zastosowaniem lnu;
 • 4 seminaria naukowe (2 w Polsce i 2 na Białorusi) dotyczące między innymi zastosowania rozwiązań ekologicznych w budownictwie;
 • 4 spotkania informacyjne dla rolników (2 w Polsce i 2 na Białorusi) na temat uprawy konopi i roślin ekologicznych, w tym roślin oleistych typu len.
 • trójjęzyczna recenzowana publikacja pt. „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany” wydana w dwóch tomach;
 • 1 strona internetowa projektu;
 • 4 artykuły naukowe;
 • 1 wyposażone laboratorium;
 • 1 broszura informacyjna;

Ponadto:

 • 120 mieszkańców wsi i innych interesariuszy, którzy uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych na polskim i białoruskim terytorium projektowym zdobyło wiedzę o innowacyjnym wykorzystaniu roślin oleistych, takich jak len oraz konopie włókniste w ekobudownictwie;
 • nastąpił wzrost świadomości u 120 uczestników z rejonów wiejskich, którzy wzięli udział w spotkaniach informacyjnych oraz u 120 uczestników seminariów na temat wykorzystania wyników uzyskanych w badaniach naukowych;
 • u 120 uczestników seminariów naukowych nastąpił wzrost świadomości dotyczący wykorzystania technologii opracowanej w ramach projektu badawczego.

 

Wykonane badania są obiecujące, potwierdzają wcześniejsze założenia i w pełni mogą być wykorzystane w dalszych działaniach zmierzających do wdrożenia w budownictwie. Ponadto zdobyte doświadczenie umożliwia przystępowanie do kolejnego etapu, czyli realizacji budynków ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany. Zamierzeniem autorów jest złożenie kolejnego wniosku na realizację budynków ekologicznych, co wskazuje na spełnienie wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie, znaczące obniżenie CO2 oraz recycling.

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Kierownik projektu
30.11.2015 r.

 

Do pobrania: Zakończenie projektu.pdf

Relacja z II spotkania informacyjnego dla rolników

10 listopada 2015 roku odbyło się II spotkanie informacyjne dla rolników zorganizowane w ramach projektu „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany”. Na początku spotkania Kierownik Projektu, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Fic przywitał wszystkich uczestników , rolników z obszaru wsparcia. Podczas spotkania wygłoszono dwa wykłady, które dotyczyły metod i sposobów wykorzystania konopi włóknistych w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa energooszczędnego. Pierwszy wykład nt. „Uprawa konopi jako alternatywna dla rolnictwa na obszarze Polski Wschodniej” prowadziła Pani dr inż. Bogumiła Zadrożniak, która omówiła możliwości zastosowania i uprawy konopi w rejonach Polski Wschodniej, a także przedstawiła opis botaniczny gatunku oraz jego wymagania klimatyczne i glebowe. Po przerwie, drugi wykład, dotyczący „Możliwości upraw i budowy domów z wykorzystaniem odpadów z konopi włóknistych” wygłosiła Pani mgr inż. Monika Jarosz-Hadam. Podczas prezentacji poruszane były kwestie związane z efektywnością energetyczną budynków wykonywanych w technologii wykorzystującej odpady z konopi. Po obu wystąpieniach odbyła się dyskusja.

Relacja z I spotkania informacyjnego dla rolników

5 listopada 2015 roku odbyło się I spotkanie informacyjne dla rolników, zorganizowane w ramach projektu „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany”. Na początku Kierownik Projektu, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Fic przywitał wszystkich gości i przedstawił krótką charakterystykę projektu. Następnie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy z nich pt. „Uprawa i zastosowanie konopi na obszarach przyrodniczo cennych” zawierał charakterystykę obszarów przyrodniczo cennych ze względu na ich rzadkość, typowość, użyteczność, symbolikę i walory estetyczne. Wskazywał również na możliwości uprawy i wykorzystania odmian konopi włóknistych na tych obszarach. Prelegentem była Pani dr inż. Bogumiła Zadrożniak. Drugi wykład wygłosiła Pani mgr inż. Monika Jarosz-Hadam, która zaprezentowała tematykę „Wykorzystania konopi włóknistych w budownictwie”. Podczas wystąpienia poruszone zostały kwestie związane z zastosowaniem konopi nienarkotycznych przy budowie budynków jednorodzinnych, omówiono również współczynniki przenikalności cieplnej przez przegrody i sposoby montażu. Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość zadania pytań dot. prezentowanej tematyki.

Relacja z II seminarium naukowego

23 października 2015 roku odbyło się II seminarium naukowe, zorganizowane w ramach projektu „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany”. W seminarium uczestniczyła kadra naukowa z różnych ośrodków akademickich. Na początku Kierownik Projektu, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Fic przywitał wszystkich gości i przedstawił krótką charakterystykę projektu. Następnie głos zabrała Pani dr inż. Bogumiła Zadrożniak, która przedstawiła charakterystykę gatunków konopi i różnorakich form zastosowania ich w poszczególnych gałęziach przemysłu w wystąpieniu nt. „Możliwości wykorzystania konopi w różnych gałęziach przemysłu”. W drugiej części spotkania Pan mgr inż. Przemysław Brzyski wygłosił referat pt. „Technologia wykonywania budynków przy użyciu kompozytu wapienno-konopnego”. Prelegent przedstawił techniki wykonywania fundamentów oraz drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian i dachu w budynkach wykonanych z wykorzystaniem konopi przemysłowych. Zaprezentował również zasady aplikacji mieszanki wapienno-konopnej w poszczególne przegrody budowlane. Na koniec seminarium odbyła się dyskusja i wymiana poglądów.

Relacja z I seminarium naukowego

22 stycznia 2015 roku odbyło się I seminarium naukowe, zorganizowane w ramach projektu „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany”. Na początku Kierownik Projektu, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Fic przywitał wszystkich gości i przedstawił krótką charakterystykę projektu. Następnie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy z nich pt. „Powrót do tradycji – możliwość uprawy konopi w rejonie Polski Wschodniej” prezentował historię upraw konopi włóknistej w rejonie Polski Wschodniej, wszechstronne wykorzystanie jej odmian oraz korzyści wynikające z możliwości uprawy tej rośliny. Drugi wykład pt. „Budownictwo naturalne – budynki z konopi” dotyczył możliwości wykorzystania konopi siewnej w budowie ekologicznych budynków. Scharakteryzowany został beton konopny, jego skład, metoda wytwarzania oraz podstawowe właściwości. Opisane zostały techniki wykonywania przegród w takich budynkach wraz z przykładami szczegółów konstrukcyjnych. Przybliżono również ekologiczne aspekty wykorzystania betonu konopnego. Prelegentami byli: Pani dr inż. Bogumiła Zadrożniak oraz Pan mgr inż. Przemysław Brzyski, zaś uczestnikami – kadra naukowa z różnych ośrodków akademickich. Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość zadania pytań dot. prezentowanej tematyki.